Stadgar

STADGAR FÖR SEGELSÄLLSKAPET ÖLANDSSNIPAN

- Antagna den 27 september 1967
- Reviderade vid årsmötet 18 juli 1998
- Reviderade vid årsmötet 1 oktober 2005


§1.
Rätt att vara medlem i Segelsällskapet Ölandssnipan har var och en som är intresserad av att främja och stödja sällskapets syften.

§2.
Segelsällskapet Ölandssnipan skall ha till syfte att verka för att ölandssnipan som båttyp bevaras, så att äldre exemplar underhålls och nya byggs för att användas såväl till nyttobruk som för nöjessegling.

§3.
Sällskapet skall söka stimulera intresset för båttypen, bland annat genom byggandet av utlottningsbåtar, samt genom att – om möjligt årligen – anordna kappseglingar och roddtävlingar mellan ölandssnipor. Deltagare i dessa tävlingar skall vara medlem av sällskapet.

§4.
Båtar som skall deltaga i av sällskapet anordnade tävlingar skall vara inregistrerade i sällskapet.

§5.
Båtar som skall inregistreras i sällskapet, skall, såväl beträffande skrov som segel och rigg, vara typriktiga ölandssnipor, och endast de variationer i byggnadssätt och utformning som förr var vanliga, och i allmänhet betingats av förhållandet att de olika båtbyggarna byggde ”på ögonmått”, utan ritningar eller mallar, skall vara tillåtna.

§6.
Huruvida båt är typriktig ölandssnipa avgörs av en av sällskapets styrelse tillsatt jury.

§7.
Sällskapets standert är utformad som en tvåtungad flagga och har bilden av en svart ölandssnipa med ett vitt sprisegel och fock på blå botten. Standertens mått skall vara 20 x 12 cm. Standerten får endast föras av i sällskapet inregistrerade båtar.

§8.
Styrelsen skall bestå av ordföranden, fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs av årsmötet.

§9.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ordinarie ledamöter och suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§10.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse.

§11.
Årsmöte hålls varje år, senast den 15 augusti. Kallelse till mötet utgår fjorton dagar i förväg.

§12.
Medlemsavgiften bestämmes av årsmötet. Ständig medlem erlägger tio gånger årsavgiften.

§13.
Sällskapets räkenskaper och förvaltning skola årligen granskas av en revisor. Räkenskaps- och verksamhetsåret omfattar perioden 0501 – 0430.

§14.
För ändringar av dessa stadgar erfordras att beslut härom vid årsmöte fattas, med minst två tredjedelar av samtliga avgivna röster, dock för att beslut om ändring av §15 skall gälla vad där stadgas.

§15.
För upplösning av sällskapet erfordras att två tredjedelar av sällskapets medlemmar, vid allmän omröstning uttalar sig härför, samt att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten.